วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  22  กันยายน   พ.ศ.  2561   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 176.17 282.11 139.85 753.91 305.36 100.28 648.47 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 176.09 282.13 139.81 753.82 305.68 100.61 651.33 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.08 -0.02 0.04 0.09 -0.32 -0.33 -2.86 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -1.51 1.04 -1.40 -0.20 -6.51 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.41 195.80 107.80 370.50 282.05 100.23 275.36 x m MSL
  Static Head Today 12.76 86.31 32.05 383.41 23.31 0.05 373.11 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 16.3571 0.3649 11.4434 0.7682 0.0000 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.3416 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.5199 0.6632 1.5511 0.0000 0.3839 0.0000 1.1536 x MCM.
  Evap 0.4851 0.0446 0.6859 0.0202 0.0032 x x x MCM.
  Other Losses 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0571 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 90.8000 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.0000 x 0.0000 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.3000 165.4770 1,966.4700 163.7513 20.345 x 9.9063 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 779.5841 127.5655 1,357.7288 114.3287 7.7007 x 6.4298 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 32.06 77.09 69.04 69.82 38.06 x 64.91 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 197.9141 118.8855 526.3488 77.1116 6.1887 x 6.1211 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 10.70 75.82 46.37 60.94 33.06 x 63.78 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,651.7159 37.9115 608.7412 49.4226 12.5333 x 3.4765 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.6700 8.6800 831.3800 37.2171 1.512 x 0.3087 x MCM.
  ปริมาณน้ำฝน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x mm.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน กันยายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 160.8394 16.3641 190.6676 21.2574 5.7575 x Pump 19.3720 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2561.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1,012.3540 157.4082 1,169.1723 133.6613 46.2286 x Pump 142.1960 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล