วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  17  พฤษภาคม   พ.ศ.  2564   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 x 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 176.88 277.38 138.85 750.46 x 309.88 107.00 645.15 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 176.89 277.45 138.85 750.13 x 309.75 107.05 645.59 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 -0.07 0.00 0.33 x 0.13 -0.05 -0.44 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -1.83 -0.93 -0.44 -4.16 x -1.12 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.38 195.80 106.20 370.50 x 282.05 93.75 274.90 x m MSL
  Static Head Today 13.50 81.58 32.65 379.96 x 27.83 13.25 370.25 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 2.16 0.00 0.88 2.15 x 0.49 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x x 0.26 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.01 0.62 0.00 0.00 0.00 0.22 13.26 0.38 x MCM.
  Evap 0.76 0.03 0.88 0.02 x 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.10 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 x 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 920.27 58.31 1,139.17 88.71 x 15.51 x 5.53 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 37.85 35.24 57.93 54.17 x 76.64 x 55.80 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 338.60 49.63 307.79 51.49 x 13.99 x 5.22 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 18.31 31.65 27.12 40.70 x 74.75 x 54.38 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,511.03 107.16 827.30 75.04 x 4.73 x 4.38 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 x 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 x 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน พฤษภาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 76.72 1.12 16.76 11.18 x 6.10 x Pump 23.49 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2564.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 206.77 8.65 76.16 30.42 x 48.90 x Pump 132.16 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล