วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  20  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 174.83 279.83 141.72 742.36 299.80 107.74 628.89 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 174.84 279.83 141.72 742.39 300.47 107.69 643.53 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.67 0.05 -14.64 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -6.67 -3.77 -0.35 -16.64 -12.20 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.82 195.10 106.20 370.50 282.20 92.25 272.20 x m MSL
  Static Head Today 12.01 84.73 35.52 371.86 17.60 15.49 356.69 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.14 0.08 0.91 0.00 0.00 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.20 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 x MCM.
  Evap 0.47 0.05 0.91 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.10 0.04 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 556.10 89.88 1,831.29 48.26 2.42 x 1.70 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 22.87 54.32 93.13 29.47 11.98 x 17.21 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -25.57 81.20 999.91 11.04 0.91 x 1.40 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -1.38 51.79 88.09 8.73 4.87 x 14.55 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,875.20 75.60 135.18 115.49 17.81 x 8.20 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน พฤศจิกายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 3.56 1.43 16.45 0.41 1.70 x Pump 50.03 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2562.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 318.96 98.71 1,770.44 36.94 31.61 x Pump 323.31 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล