วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  22  กันยายน   พ.ศ.  2562   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 175.42 279.65 142.10 743.00 304.59 102.17 654.13 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 175.42 279.66 141.92 742.98 304.16 102.28 644.12 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.00 -0.01 0.18 0.02 0.43 -0.11 10.01 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -3.27 -1.40 0.69 -12.81 -7.41 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.20 195.60 109.70 370.50 281.51 102.12 271.71 x m MSL
  Static Head Today 12.22 84.05 32.40 372.50 23.08 0.05 382.42 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1.26 0.02 69.50 0.09 0.53 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 3.70 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.33 0.10 10.56 0.00 0.00 0.00 0.89 x MCM.
  Evap 0.43 0.03 0.85 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 508.08 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 648.03 87.27 1,937.85 50.68 6.70 x 8.07 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 26.65 52.74 98.54 30.95 33.09 x 81.45 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 66.36 78.59 1,106.47 13.47 5.18 x 7.76 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 3.59 50.12 97.48 10.64 27.68 x 80.85 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,783.27 78.21 28.62 113.07 13.54 x 1.84 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน กันยายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 126.91 33.93 848.62 6.24 1.23 x Pump 43.81 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2562.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 307.88 91.18 1,600.86 33.26 29.28 x Pump 201.68 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล