วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  26  ตุลาคม   พ.ศ.  2564   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 x 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 182.92 280.07 141.54 759.05 x 310.30 99.70 647.30 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 182.90 280.06 141.54 759.05 x 311.10 99.72 651.96 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.02 0.01 0.00 0.00 x -0.80 -0.02 -4.66 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve 1.77 -3.58 -0.58 0.40 x -1.70 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 165.40 195.10 106.20 370.50 x 282.35 99.65 277.30 x m MSL
  Static Head Today 17.52 84.97 35.34 388.55 x 27.95 0.05 370.00 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 40.67 0.22 0.92 1.29 x 0.56 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x x 2.32 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 14.45 0.00 0.00 1.03 0.22 0.47 0.00 3.64 x MCM.
  Evap 1.32 0.04 0.92 0.03 x 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 16.55 0.00 0.00 0.00 x 1.16 227.23 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.68 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 x 20.23 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 2,801.51 93.44 1,782.03 164.31 x 16.41 x 6.11 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 115.23 56.47 90.62 100.34 x 80.67 x 61.65 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 2,219.84 84.76 950.65 127.09 x 14.90 x 5.80 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 120.02 54.06 83.75 100.44 x 79.56 x 60.41 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด -370.21 72.03 184.44 -0.56 x 3.83 x 3.80 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 x 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 x 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน ตุลาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1,572.92 18.45 273.74 106.09 x 120.68 x Pump 61.02 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2564.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 3,461.47 101.37 1,130.74 338.46 x 336.80 x Pump 381.68 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล