วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  16  กรกฎาคม   พ.ศ.  2561   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 176.05 276.79 137.98 749.38 305.36 106.51 652.61 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 176.07 276.68 137.95 749.48 305.72 106.38 650.70 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.02 0.11 0.03 -0.10 -0.36 0.13 1.91 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -0.24 0.77 -0.28 -1.89 -5.64 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.09 195.80 109.70 370.50 282.35 99.23 273.26 x m MSL
  Static Head Today 12.96 80.99 28.28 378.88 23.01 7.28 379.35 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 3.3641 1.7914 13.1622 0.1540 0.0887 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.5557 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5.9445 0.5850 6.9641 0.7422 0.0000 105.4900 0.0000 x MCM.
  Evap 0.5892 0.0262 0.6455 0.0182 0.0040 x x x MCM.
  Other Losses 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5844 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.0000 x 0.0000 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.3000 165.4770 1,966.4700 163.7513 20.345 x 9.9063 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 757.3804 51.8967 968.6833 81.9371 7.7007 x 7.6159 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 31.15 31.36 49.26 50.04 38.06 x 76.88 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 175.7104 43.2167 137.3033 44.7200 6.1887 x 7.3072 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 9.50 27.56 12.10 35.34 33.06 x 76.14 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,673.9196 113.5803 997.7867 81.8142 12.5333 x 2.2904 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.6700 8.6800 831.3800 37.2171 1.512 x 0.3087 x MCM.
  ปริมาณน้ำฝน 15.00 0.00 19.20 0.00 0.00 x x x mm.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน กรกฎาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 71.0492 18.9329 111.8250 2.7234 4.5950 x Pump 6.5319 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2561.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 544.0144 33.9491 293.7010 51.5978 33.6642 x Pump 66.1064 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล