วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  10  สิงหาคม   พ.ศ.  2563   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 173.21 274.62 138.74 744.42 304.69 106.92 649.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 173.19 274.62 138.71 744.36 304.57 106.95 645.55 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.02 0.00 0.03 0.06 0.12 -0.03 3.45 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -3.65 -2.35 -0.98 -8.48 -6.97 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.24 195.10 106.20 370.50 281.51 97.34 267.99 x m MSL
  Static Head Today 9.97 79.52 32.54 373.92 23.18 9.58 381.01 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 3.27 0.05 6.69 0.27 0.15 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 2.59 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.32 1.65 x MCM.
  Evap 0.31 0.02 0.58 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 348.85 32.26 1,116.60 56.48 6.82 x 6.58 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 14.35 19.50 56.78 34.49 33.70 x 66.40 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -232.82 23.58 285.22 19.27 5.31 x 6.27 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -12.59 15.04 25.13 15.23 28.34 x 65.32 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 2,082.45 133.21 849.87 107.27 13.42 x 3.33 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน สิงหาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 46.59 4.74 54.74 7.51 4.22 x Pump 14.26 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2563.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 167.04 27.01 306.27 35.23 23.41 x Pump 352.49 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล