วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  30  พฤษภาคม   พ.ศ.  2563   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 173.04 275.61 138.23 740.30 301.40 106.94 649.73 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 173.05 275.60 138.25 740.27 301.36 106.98 654.60 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 0.01 -0.02 0.03 0.04 -0.04 -4.87 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -5.29 -1.95 -0.98 -14.02 -9.60 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.52 195.80 108.90 370.50 281.51 93.29 267.70 x m MSL
  Static Head Today 10.52 79.81 29.33 369.80 19.89 13.65 382.03 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.53 0.55 0.00 0.11 0.03 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.82 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.00 0.40 1.55 0.00 0.00 2.19 2.24 x MCM.
  Evap 0.38 0.03 0.82 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 330.75 40.34 1,015.80 41.17 3.50 x 6.78 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 13.60 24.38 51.66 25.14 17.28 x 68.48 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -250.92 31.66 184.42 3.96 1.98 x 6.47 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -13.57 20.19 16.25 3.13 10.60 x 67.46 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 2,100.55 125.14 950.67 122.58 16.74 x 3.12 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน พฤษภาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 23.78 3.91 27.79 3.40 2.17 x Pump 44.07 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2563.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 61.94 10.47 94.98 7.33 3.96 x Pump 209.51 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล