วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  25  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 175.02 277.71 137.35 748.92 307.83 106.44 645.56 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 175.00 277.73 137.35 748.98 307.80 106.48 646.11 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.02 -0.02 0.00 -0.06 0.03 -0.04 -0.55 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -3.45 -0.14 -1.89 -5.52 -3.17 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.92 195.80 106.20 370.50 281.51 93.51 272.13 x m MSL
  Static Head Today 12.10 81.91 31.15 378.42 26.32 12.93 373.43 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 4.60 0.34 0.73 0.07 0.06 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.00 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.50 0.51 0.00 0.41 0.00 5.38 0.15 x MCM.
  Evap 0.55 0.03 0.73 0.02 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 584.71 62.09 856.65 79.20 11.54 x 5.64 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 24.05 37.52 43.56 48.37 57.06 x 56.90 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 3.04 53.41 25.27 41.98 10.03 x 5.33 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 0.16 34.06 2.23 33.18 53.59 x 55.51 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,846.59 103.39 1,109.82 84.55 8.69 x 4.27 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน พฤษภาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 41.73 4.85 42.11 4.83 0.86 x Pump 26.01 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2562.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 61.12 8.20 63.92 8.03 1.22 x Pump 61.47 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล