วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  11  กรกฎาคม   พ.ศ.  2563   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 172.89 275.18 138.30 741.58 305.10 106.93 650.38 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 172.89 275.24 138.31 741.92 304.59 106.96 650.55 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.00 -0.06 -0.01 -0.34 0.51 -0.03 -0.17 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -4.30 -0.82 -0.87 -11.74 -6.08 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.17 195.80 106.20 370.50 282.35 93.74 267.46 x m MSL
  Static Head Today 9.72 79.38 32.10 371.08 22.75 13.19 382.92 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1.12 0.00 0.00 0.11 1.30 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 1.77 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.00 0.32 0.00 0.00 0.43 7.39 1.82 x MCM.
  Evap 0.32 0.02 0.67 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.13 1.26 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.30 0.00 0.00 1.30 0.22 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 315.33 36.65 1,029.26 45.45 7.34 x 6.97 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 12.97 22.15 52.34 27.76 36.27 x 70.34 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -266.34 27.97 197.88 8.23 5.83 x 6.66 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -14.40 17.84 17.43 6.51 31.13 x 69.39 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 2,115.97 128.82 937.21 118.30 12.89 x 2.94 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน กรกฎาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 11.27 3.87 59.77 2.26 3.30 x Pump 19.76 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2563.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 98.27 21.00 182.77 15.49 10.13 x Pump 287.06 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล