วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  20  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2563   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 173.87 279.13 140.29 740.50 299.37 107.00 650.22 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 173.88 279.16 140.32 740.70 299.90 107.00 650.19 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 -0.03 -0.03 -0.20 -0.53 0.00 0.03 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -7.03 -2.64 -0.35 -16.46 -12.20 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.46 195.60 108.90 370.50 282.10 93.58 269.97 x m MSL
  Static Head Today 11.41 83.53 31.39 370.00 17.27 13.42 380.25 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.27 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.00 0.20 3.10 0.63 0.00 2.67 0.27 x MCM.
  Evap 0.39 0.05 0.98 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.13 1.25 0.01 0.10 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.50 0.00 0.00 0.00 0.20 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 1.92 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 425.54 79.99 1,461.55 41.82 2.18 x 6.92 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 17.50 48.34 74.32 25.54 10.79 x 69.88 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -156.13 71.31 630.17 4.60 0.67 x 6.61 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -8.44 45.48 55.52 3.64 3.59 x 68.91 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 2,005.76 85.48 504.92 121.93 18.05 x 2.98 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน กุมภาพันธ์.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 7.51 0.82 16.63 0.53 0.11 x Pump 17.09 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2563.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 11.01 2.27 26.47 1.47 0.16 x Pump 59.94 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล