วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  01  เมษายน   พ.ศ.  2563   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 173.43 278.50 139.20 739.47 299.58 107.03 650.97 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 173.44 278.50 139.22 739.47 299.58 107.01 647.48 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.02 3.49 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -6.54 -2.35 -0.68 -16.21 -11.61 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.81 195.10 108.90 370.50 281.51 93.49 268.89 x m MSL
  Static Head Today 10.62 83.40 30.30 368.97 18.07 13.54 382.08 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 1.82 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 5.27 0.83 x MCM.
  Evap 0.44 0.04 1.03 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.20 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 373.27 71.71 1,212.92 38.61 2.30 x 7.14 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 15.35 43.33 61.68 23.58 11.37 x 72.05 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -208.40 63.03 381.54 1.39 0.79 x 6.83 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -11.27 40.20 33.61 1.10 4.21 x 71.15 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 2,058.03 93.77 753.55 125.15 17.93 x 2.77 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน เมษายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.10 0.07 0.04 0.01 0.00 x Pump 1.82 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2563.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 24.81 4.35 51.58 2.57 1.28 x Pump 119.94 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล