วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  17  มกราคม   พ.ศ.  2562   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 176.00 281.42 138.80 753.82 309.15 107.50 650.44 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 176.01 281.43 138.82 753.94 308.80 107.52 649.83 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 -0.01 -0.02 -0.12 0.35 -0.02 0.61 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -3.73 -1.07 -2.00 -3.39 -2.85 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.78 195.10 109.70 370.50 282.05 93.11 274.54 x m MSL
  Static Head Today 13.22 86.32 29.10 383.32 27.10 14.39 375.90 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.00 0.01 0.00 0.04 1.10 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.30 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.59 0.10 0.75 0.22 0.41 1.06 0.12 x MCM.
  Evap 0.55 0.05 0.70 0.02 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.18 0.00 2.67 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 748.26 115.22 1,128.88 113.58 14.02 x 6.99 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 30.78 69.63 57.41 69.36 69.27 x 70.52 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 166.59 106.54 297.50 76.36 12.50 x 6.68 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 9.01 67.95 26.21 60.35 66.79 x 69.57 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,683.04 50.26 837.59 50.17 6.22 x 2.92 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
  ปริมาณน้ำฝน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x mm.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน มกราคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 7.82 0.92 0.69 3.68 4.48 x Pump 17.74 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2561.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1,254.99 173.43 1,310.20 190.89 75.92 x Pump 251.62 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล