วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  21  มีนาคม   พ.ศ.  2562   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 175.37 279.92 137.71 749.02 308.95 106.50 630.45 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 175.38 279.97 137.72 749.02 308.95 106.50 640.89 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 -0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00 -10.44 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -3.26 -1.20 -1.85 -6.61 -2.63 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.85 195.80 106.20 370.50 281.51 92.43 273.29 x m MSL
  Static Head Today 12.52 84.12 31.51 378.52 27.44 14.07 357.16 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.67 0.00 0.00 0.02 0.01 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.88 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.21 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 x MCM.
  Evap 0.58 0.05 0.81 0.02 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.06 0.98 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 639.86 91.21 919.49 79.79 13.62 x 2.03 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 26.32 55.12 46.76 48.72 67.29 x 20.50 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 58.19 82.53 88.11 42.57 12.10 x 1.72 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 3.15 52.63 7.76 33.64 64.65 x 17.94 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,791.44 74.27 1,046.98 83.96 6.62 x 7.88 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
  ปริมาณน้ำฝน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x mm.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน มีนาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 9.72 0.55 0.83 1.86 7.42 x Pump 23.17 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2561.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1,291.15 177.52 1,316.55 202.80 103.31 x Pump 298.76 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล