วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  22  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 174.89 274.53 137.40 740.78 304.52 107.05 649.71 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 174.90 274.52 137.40 740.90 304.51 106.88 656.10 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 0.01 0.00 -0.12 0.01 0.17 -6.39 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -2.08 -1.47 -1.84 -12.25 -6.83 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.78 195.10 108.60 370.50 281.51 92.45 271.23 x m MSL
  Static Head Today 12.11 79.43 28.80 370.28 23.01 14.60 378.48 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.00 0.12 1.52 0.10 0.02 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.99 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.50 0.00 0.92 0.49 0.00 0.00 2.88 x MCM.
  Evap 0.48 0.02 0.60 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 565.04 31.60 865.19 42.73 6.61 x 6.78 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 23.24 19.10 44.00 26.10 32.66 x 68.42 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -16.63 22.92 33.81 5.52 5.10 x 6.47 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -0.90 14.62 2.98 4.36 27.22 x 67.40 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,866.26 133.88 1,101.28 121.02 13.63 x 3.13 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน กรกฎาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 9.00 3.26 32.93 5.90 14.52 x Pump 28.24 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2562.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 133.62 18.01 154.13 20.71 27.52 x Pump 124.22 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล