วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  18  มกราคม   พ.ศ.  2563   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 174.19 279.61 141.05 741.26 300.89 106.95 650.93 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 174.20 279.62 141.06 741.44 300.89 106.95 646.40 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 -0.01 -0.01 -0.18 0.00 0.00 4.53 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -7.25 -2.84 -0.20 -16.63 -10.96 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 162.60 195.10 106.20 370.50 281.51 92.25 270.77 x m MSL
  Static Head Today 11.59 84.51 34.85 370.76 19.38 14.70 380.16 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 1.75 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.49 x MCM.
  Evap 0.40 0.04 0.88 0.01 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.07 0.36 0.03 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 1.36 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 466.49 86.69 1,651.90 44.34 3.12 x 7.13 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 19.19 52.39 84.00 27.08 15.40 x 71.94 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ -115.18 78.01 820.52 7.13 1.60 x 6.82 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % -6.23 49.76 72.29 5.63 8.57 x 71.03 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,964.81 78.78 314.57 119.41 17.12 x 2.78 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน มกราคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1.20 0.98 8.21 0.32 0.03 x Pump 25.73 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2562.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 329.03 101.74 1,797.64 38.06 33.90 x Pump 413.74 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล