วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  27  มกราคม   พ.ศ.  2564   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 178.71 279.46 140.59 756.08 305.39 107.00 645.26 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 178.73 279.46 140.60 756.10 305.58 107.01 646.69 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.19 -0.01 -1.43 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -2.70 -2.82 -0.49 -1.61 -6.39 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.32 195.10 106.20 370.50 282.05 92.20 277.09 x m MSL
  Static Head Today 15.39 84.36 34.39 385.58 23.34 14.80 368.17 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.00 0.07 0.00 0.00 0.15 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.45 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3.54 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.83 x MCM.
  Evap 0.82 0.04 0.84 0.02 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.59 0.00 0.16 0.17 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 1.48 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,360.39 84.56 1,535.02 133.68 7.74 x 5.56 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 55.95 51.10 78.06 81.64 38.26 x 56.09 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 778.72 75.88 703.64 96.46 6.23 x 5.25 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 42.10 48.40 61.99 76.24 33.28 x 54.68 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,070.91 80.91 431.45 30.07 12.49 x 4.35 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน มกราคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 15.62 0.98 7.66 0.03 4.87 x Pump 24.01 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2564.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 15.62 0.98 7.66 0.03 4.87 x Pump 24.01 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล