วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  18  พฤษภาคม   พ.ศ.  2565   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 x 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 177.60 278.38 138.70 752.30 x 309.58 106.72 654.97 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 177.62 278.41 138.68 752.38 x 309.77 106.74 654.99 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.02 -0.03 0.02 -0.08 x -0.19 -0.02 -0.02 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -1.08 0.13 -0.58 -2.29 x -1.42 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.53 195.80 109.70 370.50 x 282.10 94.88 273.05 x m MSL
  Static Head Today 14.07 82.58 29.00 381.80 x 27.48 11.84 381.92 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1.66 0.29 9.92 0.17 x 0.05 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x x 0.00 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5.00 0.60 5.00 0.75 0.00 0.43 48.60 0.00 x MCM.
  Evap 0.84 0.04 0.86 0.02 x 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 x 20.23 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,079.77 70.19 1,108.47 101.60 x 14.89 x 8.32 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 44.41 42.42 56.37 62.04 x 73.23 x 84.02 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 498.10 61.51 277.09 64.38 x 13.38 x 8.01 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 26.93 39.23 24.41 50.88 x 71.48 x 83.50 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,351.53 95.28 858.00 62.15 x 5.34 x 1.58 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 x 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 x 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน พฤษภาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 57.58 8.78 86.49 3.40 x 2.68 x Pump 12.47 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2565.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 225.45 15.84 221.99 24.53 x 37.65 x Pump 114.96 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล