วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  19  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 176.46 282.07 139.84 754.00 310.57 107.46 653.26 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 176.47 282.09 139.85 753.89 310.56 107.45 653.26 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.01 -0.02 -0.01 0.11 0.01 0.01 0.00 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -3.47 -1.56 -2.01 -4.65 -1.43 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.09 195.10 109.70 370.50 281.51 93.88 275.30 x m MSL
  Static Head Today 13.37 86.97 30.14 383.50 29.06 13.58 377.96 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.00 0.02 0.00 0.94 0.03 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.00 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.58 0.30 0.66 0.00 0.00 8.07 0.00 x MCM.
  Evap 0.62 0.06 0.76 0.02 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.26 0.00 0.89 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 835.10 126.82 1,355.42 115.08 17.00 x 7.81 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 34.35 76.64 68.93 70.28 84.01 x 78.82 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 253.43 118.14 524.04 77.86 15.49 x 7.50 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 13.70 75.35 46.17 61.54 82.72 x 78.14 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,596.20 38.66 611.05 48.67 3.24 x 2.10 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
  ปริมาณน้ำฝน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x mm.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน พฤศจิกายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 32.03 2.40 16.98 9.86 3.43 x Pump 14.87 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2561.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1,222.19 170.03 1,294.74 173.58 70.83 x Pump 195.12 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล