วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  22  มิถุนายน   พ.ศ.  2564   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 x 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 176.85 276.92 139.00 753.18 x 308.72 107.04 643.05 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 176.87 276.99 139.00 753.20 x 308.72 106.79 644.80 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.02 -0.07 0.00 -0.02 x 0.00 0.25 -1.75 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -0.79 0.52 -0.13 -0.61 x -2.28 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.84 195.80 106.20 370.50 x 282.05 96.48 273.61 x m MSL
  Static Head Today 13.01 81.12 32.80 382.68 x 26.67 10.56 369.44 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 4.12 0.00 0.74 0.10 x 0.21 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x x 0.80 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 7.08 0.62 0.00 0.00 0.24 0.20 16.25 1.26 x MCM.
  Evap 0.72 0.03 0.74 0.03 x 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.08 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.24 x 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 x 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 913.99 53.27 1,170.41 108.39 x 13.18 x 4.98 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 37.59 32.19 59.52 66.19 x 65.16 x 50.26 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 332.32 44.59 339.03 71.17 x 11.67 x 4.67 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 17.97 28.44 29.87 56.24 x 62.35 x 48.66 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,517.31 112.20 796.06 55.37 x 7.05 x 4.93 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 x 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 x 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน มิถุนายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 184.89 12.17 105.23 5.09 x 2.45 x Pump 26.42 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2564.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 449.64 21.66 223.53 62.51 x 75.33 x Pump 176.71 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล