วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  21  ตุลาคม   พ.ศ.  2563   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 178.18 279.32 141.27 758.05 311.57 99.60 657.81 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 178.11 279.31 141.26 757.91 311.56 99.73 657.81 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.07 0.01 0.01 0.14 0.01 -0.13 0.00 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -2.61 -3.97 -0.77 -0.24 -0.43 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.34 195.10 109.70 370.50 282.05 99.55 277.38 x m MSL
  Static Head Today 14.84 84.22 31.57 387.55 29.52 0.05 380.43 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 19.23 0.21 13.54 2.54 2.41 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x 0.00 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 0.30 0.00 10.00 1.04 0.43 0.00 0.00 x MCM.
  Evap 0.79 0.04 0.89 0.03 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 144.72 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 20.34 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,221.04 82.61 1,709.61 153.46 19.25 x 9.20 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 50.22 49.92 86.94 93.71 95.12 x 92.91 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 639.37 73.93 878.23 116.24 17.73 x 8.90 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 34.57 47.15 77.37 91.87 94.73 x 92.68 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,210.26 82.87 256.86 10.29 0.99 x 0.70 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน ตุลาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 564.59 10.70 248.80 46.78 25.97 x Pump 27.34 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2563.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1,131.77 82.39 1,020.73 163.31 81.42 x Pump 474.98 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล