จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 22 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
22-06-2021LTK1GEN19:1721:04645.76644.14273.6273.61190
22-06-2021LTK2GEN22:1924:00644.14643.05273.61273.61186
22-06-2021LTK4PUMP04:0307:29644.51647.5273.63273.61-274
22-06-2021LTK4GEN14:2416:42647.5645.76273.61273.6190
22-06-2021LTK1GEN00:0000:17644.8644.51273.63273.63181