วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  10  สิงหาคม   พ.ศ.  2565   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 x 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 177.22 278.65 139.60 751.20 x 306.95 99.35 647.69 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 177.19 278.65 139.47 751.35 x 306.98 99.04 651.59 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ 0.03 0.00 0.13 -0.15 x -0.03 0.31 -3.90 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve 0.36 1.68 -0.12 -1.70 x -4.71 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 164.34 195.10 109.70 370.50 x 282.35 99.30 272.78 x m MSL
  Static Head Today 12.88 83.55 29.90 380.70 x 24.60 0.05 374.91 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 23.69 0.25 40.01 0.53 x 0.77 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x x 0.42 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15.95 0.19 10.38 0.53 0.22 0.43 0.00 1.52 x MCM.
  Evap 0.63 0.03 0.64 0.02 x 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 241.83 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.81 x 0.38 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 x 20.23 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 993.43 73.63 1,300.82 93.68 x 10.06 x 6.21 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 40.86 44.50 66.15 57.21 x 49.44 x 62.73 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 411.76 64.95 469.44 56.47 x 8.54 x 5.91 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 22.26 41.42 41.36 44.63 x 45.64 x 61.53 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,437.87 91.85 665.65 70.07 x 10.18 x 3.69 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 x 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 x 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน สิงหาคม.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 149.07 9.10 217.03 5.47 x 4.43 x Pump 5.29 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2565.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 1,002.63 59.21 864.26 74.44 x 74.72 x Pump 215.59 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล