วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  30  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2566   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 x 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 181.73 282.83 141.57 756.68 x 312.05 96.00 652.89 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 181.76 282.85 141.58 756.68 x 312.02 96.23 655.25 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.03 -0.02 -0.01 0.00 x 0.03 -0.23 -2.36 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve 0.23 -0.57 -0.43 -2.32 x 0.05 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.82 195.60 108.90 370.50 x 281.53 95.95 273.00 x m MSL
  Static Head Today 17.91 87.23 32.67 386.18 x 30.52 0.05 379.89 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 2.04 0.01 2.21 0.03 x 0.08 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x x 0.00 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 12.00 0.31 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 x MCM.
  Evap 1.14 0.06 0.90 0.03 x 0.01 x x x MCM.
  Other Losses 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 48.88 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 x 20.23 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 2,325.40 141.36 1,790.18 139.48 x 20.35 x 7.70 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 95.64 85.43 91.04 85.18 x 100.59 x 77.71 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 1,743.73 132.68 958.80 102.26 x 18.84 x 7.39 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 94.27 84.62 84.47 80.82 x 100.64 x 77.00 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 105.90 24.11 176.29 24.27 x -0.12 x 2.21 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 x 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 x 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน พฤศจิกายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x Pump 0.00 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2566.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 2,933.19 175.37 1,564.17 110.58 x 104.43 x Pump 292.99 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล