วันที่:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำเวลา 24.00 น.
ประจำวันที่  24  เมษายน   พ.ศ.  2567   
รายการ เขื่อน
อุบลรัตน์ น้ำพุง สิรินธร จุฬาภรณ์ ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ห้วยกุ่ม ปากมูล อ่างบนลำตะคอง รวม หน่วย
       สภาพอ่างเก็บน้ำ.....................................
  ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด 182.00 284.00 142.20 759.00 x 312.00 108.00 660.00 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บปัจจุบัน 177.41 277.46 138.77 743.89 x 304.20 105.94 654.17 x m MSL
  ระดับน้ำกักเก็บเมื่อวานนี้ 177.45 277.51 138.79 743.97 x 304.20 105.96 655.80 x m MSL
  เพิ่ม/ลดลง จากเมื่อวานนี้ -0.04 -0.05 -0.02 -0.08 x 0.00 -0.02 -1.63 x m
  สูงกว่า/ต่ำกว่า ระดับ Rule Curve -1.95 -2.16 -0.73 -11.25 x -6.84 x x x m
  ระดับน้ำท้ายเขื่อน 163.50 195.80 107.80 370.50 x 281.53 94.50 269.42 x m MSL
  Static Head Today 13.91 81.66 30.97 373.39 x 22.67 11.44 384.75 x m MSL
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 0.00 0.12 0.59 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำสูบกลับเข้าอ่าง x x x x x x x 2.34 x MCM.
  ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 7.18 0.62 3.71 0.00 0.00 0.00 9.75 2.84 x MCM.
  Evap 0.87 0.04 0.98 0.02 x 0.00 x x x MCM.
  Other Losses 0.56 0.00 0.00 0.32 x 0.00 x x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Spillway 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 x x MCM.
  ระบายน้ำผ่าน Irrigation Outlet 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 x x x MCM.
  สูบน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน 0.00 x 0.00 x x x x x x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บสูงสุด 2,431.30 165.47 1,966.47 163.75 x 20.23 x 9.90 x MCM.
  ปริมาตรน้ำกักเก็บปัจจุบัน 1,035.99 59.22 1,122.73 54.25 x 6.21 x 8.08 x MCM.
  ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น % 42.61 35.78 57.09 33.13 x 30.71 x 81.57 x เปอร์เซ็นต์
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 454.32 50.54 291.35 17.03 x 4.70 x 7.77 x MCM.
  ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้คิดเป็น % 24.56 32.23 25.67 13.46 x 25.11 x 80.98 x เปอร์เซ็นต์
  สามารถรับน้ำได้อีก ที่ระดับสูงสุด 1,395.31 106.26 843.74 109.50 x 14.02 x 1.83 x MCM.
  Min Level 175.00 270.00 137.20 739.00 x 298.00 x 620.00 x m MSL.
  Dead Storage 581.67 8.68 831.38 37.21 x 1.51 x 0.30 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญของเดือน เมษายน.......
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 4.85 0.18 5.93 1.70 x 1.16 x Pump 32.74 x MCM.
       ค่าสะสมที่สำคัญตามปีน้ำประจำปี 2567.........
  ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง 65.84 3.01 63.13 8.90 x 45.43 x Pump 76.31 x MCM.


x หมายถึง ไม่มีข้อมูล